Recent Changes

Thursday, June 7

 1. page home edited Alternativa Pedagogiska Verktyg - APV ... Hjos hemsida För för de senast Denna sida är tän…

  Alternativa Pedagogiska Verktyg - APV
  ...
  Hjos hemsida Förför de senast
  Denna sida är tänkt som ett stöd för elever med dyslexi, samt deras föräldrar och lärare.
  Min tanke är att man ska bli mer bekant med de verktyg som kan användas för att underlätta inlärningen.
  (view changes)
  12:49 am
 2. page home edited Alternativa Pedagogiska Verktyg - APV Se Skoldatateket i Hjos hemsida För de senast info om dig…

  Alternativa Pedagogiska Verktyg - APV
  Se Skoldatateket i Hjos hemsida För de senast info om digitala lärverktyg!
  Denna sida är tänkt som ett stöd för elever med dyslexi, samt deras föräldrar och lärare.
  Min tanke är att man ska bli mer bekant med de verktyg som kan användas för att underlätta inlärningen.
  Kom igång med APV!
  Välj annars i menyn till höger för olika resurser!
  Infoblad (pdf){APV.pdf} (pdf)
  Nedan finns några filmer som kan vara av intresse att se vad gäller utvecklingen av läsarter, anpassningar som kan göras i skolan samt exempel på olika verktyg som kan stödja elever i behov av APV
  Bakgrundsfilm
  De traditionella sätten att både kommunicera och inhämta kunskaper har förändrats dramatiskt det senaste decenniet. Det har gått från att vara linjärt till icke-linjärt och ickesekventiellt till associativt. Dagens elever måste kunna; söka, navigera, värdera, sortera och skapa nytt i en värld där vi simmar i ’ofiltrerad information’. Denna nya läsart ’digital literacy’ ställer helt andra krav på dagens elever och lärare än tidigare läsarter . Ett skifte från de gamla läsarterna till den digitala kräver mångfärdigheter av elever och det är en rejäl utmaning för dagens lärare att kunna vägleda sina elever i. Uppgiften blir ännu svårare när det kommer till elever med läs- och skrivsvårigheter.
  Anpassningar i undervisningen
  ...
  grupper för specialundervisningen.specialundervisningen. På så
  Exempel på verktyg som kan användas i undervisningen
  Att ge elever med läs- och skrivsvårigheter det stöd de är berättigade till enligt skollagen samtidigt som de ska inkluderas i den vanliga undervisningen kan som nämns vara problematiskt för både läraren och eleven. Flera av dessa nya digitala krav kan dock ses som positivt för elever med svårigheter. Det kan innebära att elever som tidigare haft svårt att tillgodogöra sig och visa sin kompetens i den traditionella undervisningen nu lättare kan följa med på lektionerna där APV används. Eleverna har också fått andra möjligheter att ta del av undervisningen (De kan t.ex. lyssna på ljudinspelningar, titta på filmer eller titta på animationer). Eleverna använder även tekniken för att uttrycka sig på många olika sätt. De kan skapa sina egna filmer, ljudfiler, skriva bloggar och skapa bilder och bildpresentationer. Förutsättningarna för eleverna blir helt enkelt jämnare när datorn används. Läraren måste dock vara medveten om de olika elevernas behov och anpassa undervisningen därefter genom att t.ex. gör ljudfiler och instruktionsfilmer tillgängliga, något som enligt min erfarenhet alla elever troligtvis har glädje av.
  (view changes)
  12:49 am

Wednesday, August 31

 1. page Digital läromedel edited ... Digitala läromedel är ett bra stöd som passar olika inlärningsstilar och undervisningsmetoder.…
  ...
  Digitala läromedel är ett bra stöd som passar olika inlärningsstilar och undervisningsmetoder. Ett exempel på detta är English Online. Som ses nedan kan elever med läs – och skrivsvårigheter se texten framför sig. De kan välja att lyssna på texten. Elever kan också få upp ordlista och bilder. Andra fördelar med detta läromedel är att elever kan lyssna på t.ex. grammatikgenomgångar och sedan göra interaktiva övningar på både grammatiken och läs och hörförståelse. English Online är tillgängligt för eleverna när som helst.
  Klicka här om du vill ha en prova-på kod till English Online?
  Smakprov på Geografi 7
  Tillbaka till kom igång med APV!
  Talsyntes Stava Rex Spell Right Daisy Amis Skanna Digital klassrum Datorvård Digital läromedel
  (view changes)
  2:55 am

Tuesday, April 26

 1. page Kom igång med APV edited ... Enligt skolans styrdokument ska eleven erbjudas redskap/verktyg som hjälper dem att lyckas. Et…
  ...
  Enligt skolans styrdokument ska eleven erbjudas redskap/verktyg som hjälper dem att lyckas. Ett inkluderande arbetssätt är minst lika viktigt som verktygen. Om läraren ser till att elever inte hinner/kan göra egna anteckningar under lektionen får tillgång till dem på annat sätt, eller förstorar lärobokstexter på kopiatorn, ger de fler elever möjlighet att klara skolans mål. Lärarens bemötande och arbetssätt utgör förutsättningen för att de ska komma till användning. Alternativa verktyg i lärandet innefattar därför inte bara verktygen och kunskap om hur de fungerar. En förståelse för hur de ska komma till bästa nytta behövs också, liksom allmän digital kompetens.
  Med alternativa verktyg som stöd kan eleverna med läs- och skrivsvårigheter utveckla strategier för att komma vidare i läsutvecklingen. Med dessa tekniska hjälpmedel har skolan möjlighet kunna göra läs- och skrivinlärningen meningsfull, begriplig och hanterbar för elever som har funktionshinder.
  {Claroread.jpg}
  1. Talsyntes
  Med talsyntes kan man lyssna på det skrivna ordet.
  (view changes)
  12:50 am

Monday, April 25

 1. page lärstämman edited ... Dagens program! Frågor? Gå in här! Startsidan
  ...
  Dagens program!
  Frågor? Gå in här!
  Startsidan
  (view changes)
  11:25 pm
 2. page lärstämman edited ... {Lärstämmanplan.jpg} Dominic Summerton Dagens program! Frågor? Gå in här!
  ...
  {Lärstämmanplan.jpg} Dominic Summerton
  Dagens program!
  Frågor? Gå in här!
  (view changes)
  10:25 pm
 3. msg Lärstämman message posted Lärstämman (deleted)
  10:24 pm
 4. page lärstämman edited {Lärstämmanplan.jpg} Dominic Summerton Dagens program!

  {Lärstämmanplan.jpg} Dominic Summerton
  Dagens program!

  (view changes)
  10:24 pm
 5. 10:23 pm
 6. page Talsyntes edited ... Antingen i läget där man kan höra ord för ord vad man skrivit eller med bokstavsljud aktiver…
  ...
  Antingen i läget där man kan höra ord för ord vad man
  skrivit eller med bokstavsljud aktiverat.
  ...
  inställningar - avanceratavancerade inställningar och
  ...
  om ordet (eller tecken) som de
  ...
  den. Avslutningsvis kanlyssnakan lyssna på hela
  2. Ett annat sätt som lämpar sig för elever med mildare läs- och skrivsvårigheter är att låta eleven skriva klart sin text först utan talsyntes. Sedan kan de kolla den i Stava Rex för att avslutningsvis lyssna på den i talsyntes.
  Tillbaka till kom igång med APV!
  (view changes)
  10:19 pm

More